Algemene voorwaarden

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Hoofdstuk 1 Verkopen aan consumenten

ARTIKEL   1 – Definities

ARTIKEL   2 – Toepasselijkheid en bekendmaking

ARTIKEL   3 – Aanbod en aanvaarding

ARTIKEL   4 – Schriftelijke offerte

ARTIKEL   5 – Prijs en prijswijzigingen

ARTIKEL   6 – Aanbetaling

ARTIKEL   7 – Betaling contant en op rekening

ARTIKEL   8 – Eigendomsvoorbehoud en reparatie

ARTIKEL   9 – Levertijd

ARTIKEL 10 – Aansprakelijkheid

ARTIKEL 11 – Annuleren

ARTIKEL 12 – Ruilen en/of retourneren van een artikel

ARTIKEL 13 – Garantie

ARTIKEL 14 – Klachten

ARTIKEL 15 – Geschillen

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden bij verkoop op afstand (internet) aan

consumenten

ARTIKEL 16 – Verstrekken algemene voorwaarden

ARTIKEL 17 – Informatieverstrekking

ARTIKEL 18 – Risico beschadiging/vermissing

ARTIKEL 19 – Levertijd

ARTIKEL 20 – Bedenktijd en ontbinding

 

Hoofdstuk 1 Verkopen aan consumenten

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de verkoper.

Consument: de afnemer die niet handelt in het kader van de uitoefening van

een beroep of bedrijf.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronisch, bijvoorbeeld email.

 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid en bekendmaking

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die

tussen ondernemer en consument worden gesloten.

2. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

 

ARTIKEL 3 – Aanbod en aanvaarding

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het artikel, de

koopprijs, de levertijd en eventuele bezorgkosten en andere bijkomende kosten. De

omschrijving van het artikel is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van

het aanbod door de consument mogelijk te maken.

2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

 

ARTIKEL 4 – Schriftelijke offerte

1. Op verzoek van de consument kan de ondernemer een schriftelijke offerte uitbrengen.

2. Koopprijzen in schriftelijke offertes ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief

3. Een schriftelijke offerte heeft een geldigheidsduur van 31 dagen te rekenen vanaf de

datum waarop de offerte is gedagtekend.

4. Een wijziging in een uitgebrachte schriftelijke offerte is slechts geldig indien beide

partijen zich daarmee, bij voorkeur, schriftelijk akkoord hebben verklaard.

5. Indien bij het sluiten van de koop bekend is dat levering in gedeelten plaatsvindt, wordt

dit in de schriftelijke offerte vermeld. Partijen kunnen ook na het sluiten van de koop

levering in gedeelten overeenkomen, bij voorkeur schriftelijk.

 

ARTIKEL 5 – Prijs en prijswijzigingen

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging

optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument

heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten

van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst is bedongen

dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet

voortvloeien zoals die terzake van BTW.

 

ARTIKEL 6 – Aanbetaling

1. De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een over een komst met een

consument een aanbetaling van maximaal 25% van de koopsom te verlangen met een

maximum van € 2.500,00.

 

ARTIKEL 7 – Betaling contant en op rekening

1. Betaling geschiedt contant bij aflevering. Contante betaling omvat ook overboeken via telebankieren.

2. De ondernemer is niet verplicht te leveren zolang de consument niet aan zijn

betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en reparatie

1. Zolang de consument het totaal verschuldigde bedrag terzake van de overeenkomst

niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de geleverde zaken eigendom van de

ondernemer. Blijft volledige betaling uit, dan kan een ondernemer het geleverde artikel

2. Indien de ondernemer kosten bij de consument in rekening mag brengen voor een

reparatie, mag de ondernemer het artikel onder zich houden totdat de reparatiekosten

door de consument zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9 – Levertijd

1. Onder levertijd wordt verstaan de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst het product moet worden geleverd.

De levertijd is vast, tenzij een vermoedelijke levertijd is

 

2. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstijd krijgt de ondernemer alsnog een

bepaalde termijn om te leveren.

 

3. Indien de vaste levertijd dan wel de vermoedelijke levertijd (met inachtneming van de

verlenging als bedoeld in lid 2) is overschreden, kan de consument de overeenkomst ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

 

4. De levertijd is maximaal zes maanden vanaf de datum dat de consument heeft besteld of

gekocht, tenzij bij aankoop of bestelling is meegedeeld door de ondernemer dat een

langere levertijd geldt.

 

ARTIKEL 10 – Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een gebrek van

het artikel, indien deze aansprakelijkheid uit de wet voortvloeit.

2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan

hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

ARTIKEL 11 – Annuleren

1. De ondernemer is gerechtigd, indien de consument de overeenkomst annuleert, een

schadevergoeding van vijfentwintig procent van de aankoopsom in rekening te brengen.

 

2. Het percentage in lid 1 ligt vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger

is of de consument kan aantonen dat de schade lager is.

 

ARTIKEL 12 – Ruilen en/of retourneren van een artikel

1. Ruilen en retourneren is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 13 – Garantie

1. Het geleverde artikel moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van

de overeenkomst bij normaal particulier gebruik mag verwachten.

 

2. De ondernemer garandeert gedurende een termijn van 24 maanden de afwezigheid

van gebreken.

 

3. Voldoet het geleverde artikel niet aan de verwachtingen dan heeft de consument indien

hij dit tijdig heeft gemeld aan de ondernemer recht op:

– aflevering van het ontbrekende,

– reparatie, mits de ondernemer daaraan redelijkerwijs kan voldoen,

– vervanging, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen.

 

De garantie vervalt als het artikel teniet of achteruit is gegaan doordat de consument niet zorgvuldig voor het behoud van het artikel heeft gezorgd.

 

De consument heeft pas recht op ontbinding van de koop of vermindering van de prijs

in evenredigheid met de mate van afwijking als:

– herstel en vervanging onmogelijk zijn of niet van de ondernemer gevergd kunnen

worden,

– de ondernemer niet overgaat tot herstel of vervanging.

 

4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering aan artikelen zijn

ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het

gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben

 

ARTIKEL 14 – Klachten

1. Klachten over gebreken aan gekochte artikelen en/of betreffende de uitvoering van de

overeenkomst, dienen tijdig na constatering daarvan bij de ondernemer te worden

ingediend, waarbij binnen twee maanden in ieder geval tijdig is. Bij voorkeur wordt de

klacht schriftelijk ingediend. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten. De

consument kan gevraagd worden te bewijzen dat het artikel bij de ondernemer is

gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van een kassabon.

 

2. De ondernemer geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke

reactie. Als de ondernemer niet binnen deze termijn kan reageren, stuurt hij de

consument een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een

inhoudelijke reactie kan verwachten.

 

3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost heeft de consument het recht het geschil voor te leggen aan de Nederlandse rechter.

 

ARTIKEL 15 – Geschillen

Als een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost heeft de consument het recht het geschil voor te leggen aan de Nederlandse rechter.

 

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden bij verkoop op afstand (internet) aan

consumenten

ARTIKEL 16 – Verstrekken algemene voorwaarden

De ondernemer dient bij verkoop op afstand de tekst van deze algemene voorwaarden voor of

bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument elektronisch op een zodanige wijze ter

beschikking te stellen dat de consument deze kan opslaan en later kan nalezen.

 

ARTIKEL 17 – Informatieverstrekking

1. Voordat de koopovereenkomst via internet wordt aangegaan moet de ondernemer op

duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;

b. de belangrijkste kenmerken van de zaken;

c. de prijs, inclusief BTW, van de zaken;

d. de eventuele kosten van aflevering;

e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;

f . het van toepassing zijn van de bedenktijd van zeven werkdagen;

g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

 

2. De ondernemer verstrekt tijdig maar uiterlijk bij de aflevering aan de consument

schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding als bedoeld

in artikel 23 lid 2, waarbij in ieder geval wordt vermeld:

a. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd;

b. dat bij ontbinding tijdens de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending

voor rekening van de koper komen;

c. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;

d. de gegevens omtrent eventuele garantie en after sales service;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur

heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

 

ARTIKEL 18 – Risico beschadiging/vermissing

De ondernemer draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen tot het

moment van bezorging bij de consument, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is

 

ARTIKEL 19 – Levertijd

1. Als de ondernemer het product op voorraad heeft, geldt in afwijking van artikel 10, dat de ondernemer een maximale levertermijn heeft van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument en de ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.

2. Wanneer de gekochte zaken niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument

zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen

30 dagen terugbetalen.

 

ARTIKEL 20 – Bedenktijd en ontbinding

1. De consument heeft een bedenktijd op de bestelling van zeven werkdagen. Gedurende de bedenktijd heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De bedenktijd gaat in de dag na bevestiging door de ondernemer van de online bestelling.

 

Reacties zijn uitgeschakeld.